top of page

Om oss

Stellar Capacity är en kunskapspartner för framtidssäkrat ledarskap och utveckling av organisationers och individers digitala färdigheter.

Dagens tekniska utveckling sker i en allt snabbare takt och digitaliseringen har kommit att utmana och förändra etablerade organisationsstrukturer. Ledare och beslutsfattare behöver idag förhålla sig till en värld som är allt mer oförutsägbar och komplex, något som ställer krav på nya färdigheter för både ledning och medarbetare för att kunna hantera den snabba förändringen.

Digitalisering inbegriper därför mycket mer än själva tekniken. I många fall är det färdigheter och kunskaper kopplade till systemförståelse och mänskligt beteende som är det mest centrala för en lyckad transformation.

 

Den globala forskningen pekar åt samma håll – framtidens ledare behöver bredda sin kunskap inom både digitala och mänskliga färdigheter för att framgångsrikt kunna leda i en digital värld. Utbildning är en strategisk nyckel till organisationers framtida effektivitet, måluppfyllelse och innovationskraft. Behovet av att främja ett framåtlutat medarbetarskap och trygghet i team genom tydligt, kunskapsförankrat och inspirerande ledarskap blir centralt för att kunna forma en kultur som genererar resultat.

 

Stellar Capacitys utbildningsprogram syftar till detta – vi tar avstamp i en omvärld i ständig förändring och med tekniken som grund fokuserar vi på vad som krävs för att etablera och leda snabbrörliga, innovativa och högpresterande team i en digital värld.

Vår grundare

Stellar Capacity grundades av Claudia Olsson för att möjliggöra för organisationer och individer att ta vara på digitaliseringens fulla potential. Genom Claudias arbete i både olika tillväxtmarknader samt i några av världens mest högteknologiska kluster utvecklade hon en förståelse för den snabba globala och digitala förändringen. Hon insåg tidigt att den globala digitala omställningen kommer att kräva en ny typ av ledarskap och en utveckling av våra digitala färdigheter. Sedan 2010 har Claudia utvecklat Stellar Capacitys metodik och pedagogik för att möjliggöra lärande som gör skillnad i praktiken. Hon delar i olika internationella forum med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och har undervisat i digitalt ledarskap både för företag och privatpersoner. Claudia har även agerat digital expert för World Economic Forum och har rådgivit regeringar om framväxande marknader och tekniker. Därtill är hon medlem i Trilaterala Kommission och har ett antal styrelseuppdrag med fokus på digital strategisk utveckling. 

Founder

Utbildningsmetodik

Stellar Capacity hjälper medarbetare, ledningsgrupper och organisationer att omvandla kunskap till kompetens. 

Konkret handlar det om att vi skapar en balans mellan teori och praktik där vi lär av den senaste forskningen och av praktiska fall och insikter från individer som själva leder förändring i framåtlutade organisationer. Vi förankrar kunskapen på både kort och lång sikt och ser till att vi relaterar, reflekterar samt arbetar med snabba feedbacklooper — alla centrala delar i vårt lärande. Lekfullhet och kreativitet är nyckeln till framgångsrika samarbeten och problemlösning i den digitala eran och detta genomsyrar alla våra program. Vi jobbar interdisciplinärt med en fakultet som består av forskare och ledare både från större organisationer och start-up världen i Sverige och internationellt.

LÄRA 

Lär om nya verktyg för digital transformation och ledarskap

UTVECKLA

Odla ett förändringsinriktat mindset för dig själv och ditt team

LEDA

Driv transformation inom din organisation

UTMANA

Ta vara på kontinuerligt lärande och uppmuntra kreativitet och innovation i ditt eget ekosystem

PÅVERKAN

Driv tillväxt för ditt team och ditt företag

How we teach

Vår mission

Ge människor förutsättningar att ta tillvara på sin fulla potential i en digital och uppkopplad värld.

Our mission

Tankeledarskap

Genom vår fakultet har Stellar Capacity en global närvaro och den absolut senaste kunskapen kring research, genombrott och framsteg inom digitalisering. Läs våra rapporter och håll dig uppdaterad om det digitala ledarskapet i Sverige, Europa och världen!

Vision_Industry2030.png
Vår senaste publikation

En vision för europeisk industri fram till 2030

Framtagen av en expertpanel med bland annat Stellar Capacitys VD Claudia Olsson stakar denna visionsrapport ut en väg framåt för EU:s industripolitik. Panelen bestod av 20 företrädare från näringslivet, traditionella och disruptiva industrier, fackföreningar, finansvärlden, akademin och innovations- och forskarsamhället. Rapporten färdigställdes efter ett och ett halvt års fokuserat arbete och är ett viktigt bidrag till Europas pågående transformation och möjlighet att tjäna som föregångsmodell för resten världen.

Rapporten i sin helhet kan läsas här.

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss och våra program?

Thought leadership
bottom of page