top of page

Skräddarsydda program

Digital transformation anpassad efter din organisations behov

Stellar Capacitys skräddarsydda program utformas för att integrera strategi, arbetssätt, ledarskap och affärsprocesser med målet att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för din organisation. Programmet erbjuder ny kunskap med teknikutveckling som bas och människor i fokus, men även inspiration för ökad innovationskraft och kreativt samskapande. Utbildningsprogrammet länkas till interna förändringsinitiativ vilket bidrar till och påskyndar organisationens förmåga att framgångsrikt ta vara på möjligheterna i en digital tid.

Kunskap som grund för all utveckling

Ta del av hur The Absolut Company framtidssäkrade sin personalstyrka och intensifierade sin lärandekultur i organisationen

Läs mer om Stellar Capacity's skräddarsydda utbildningsprogram på The Absolut Company via länken nedan:

Screenshot 2021-03-25 at 00.11.29.png

Lär dig färdigheter och ledarskap som omvandlar konstant förändring till en konkurrensfördel

Stellar Capacity tar fram transformativa utbildningsupplevelser som hjälper ledare att driva organisatorisk förändring och skapa värde genom innovation och samskapande. Vår pedagogiska filosofi grundar sig i samskapande, kunskapsdelning, ett interaktivt tillvägsgångsätt och en djup förståelse för er organisations behov. Med vår erfarenhet av kompetensutveckling och en fakultet i världsklass hjälper vi dig att ta vara på varje medarbetares fulla potential.

En central del i våra program är förståelsen för hur man utvecklar ledares och medarbetares "power skills". Power skills såsom aktivt lärande, kreativitet och innovationsförmåga samt förändringsbenägenhet ligger vid skärningspunkten mellan "hårda" och "mjuka" färdigheter, och är centrala för att skapa värde, leverera resultat och driva affärstillväxt. Hör gärna av dig så berättar vi mer om vår filosofi kring hur Power Skills är en nyckelfaktor för organisationers framgång.

Our Learning Approach
Program Formats

En strategisk kartläggning av den digitala kulturen och kompetensen lägger grunden för en framgångsrik transformation

Digitalisering innefattar så mycket mer än bara själva tekniken. I många fall är färdigheter och kunskap kring systemförståelse och mänskligt beteende de allra mest centrala pusselbitarna för en lyckad transformation. För att på bästa sätt kunna utveckla kunskapen och stärka samarbetet internt erbjuder vi möjligheten att genomföra en kartläggning av den digitala kulturen och kompetensen i din organisation.  

Kartläggning

Processen för att bedöma organisationens digitala kultur och kompetens börjar med en kartläggning.

Nulägesbedömning

Utvecklingspotential

Identifierade lärandebehov

En skräddarsydd läroupplevelse framtagen utifrån din organisations lärandebehov och affärsmål

Med den strategiska kartläggningen av er digitala kultur och kompetens som grund kan vi utforma ett program för alla nivåer i din organisation - från ledningsgrupp till teamnivå, för chefer såvål som för de i produktionen. Våra program hjälper till att främja den innovativa och digitalt orienterade organisationskultur som är central i drivandet av er verksamhets digitala omställning. 

Stellar Capacity - customized leadership

Ledarskapsprogram


Våra ledarskapsprogram är utformade för att stärka dig som ledare genom att ge dig de strategier och verktyg du behöver för att driva intern förändring, digital transformation och tillväxt. I en snabbrörlig digital värld förser programmen dig med praktisk kunskap och innovationsexpertis som tar ditt ledarskap till nästa nivå.
 

En nyckelfaktor är sammanlänkningen vi skapar mellan utbildningsprogrammet och interna förändringsinitiativ för att hjälpa er att påskynda er digitala utveckling och bidra till långsiktig, framgångsrik och hållbar tillväxt. Programmen tas fram i nära samarbete med er organisation för att på så sätt väva in strategi, teknik, arbetssätt, ledarskap och affärsprocesser. 

mindset_programs.jpg

Digital Mindset Program för hela organisationen

Våra Digital Mindset Program ger alla medarbetare möjligheten att uppdatera sina digitala färdigheter och odla ett framtidsorienterat mindset. Programmen hjälper till att förankra och inspirera till ett digitalt tankesätt och en lärande kultur inom organisationer med målet att öka den digitala mognaden internt, stimulera kreativitet och öka innovationskraften. Programmet är utvecklat för att skapa en naturlig grund för organisationens fortsatta digitala utveckling samt förutsättningar för effektiv digital kompetensutveckling.

online_programs_for_teams.jpg

Onlineprogram på teamnivå

 

Onlineprogram för grupper är en unik möjlighet för team inom organisationen att lära sig tillsammans i en digital miljö, stärka varandra genom feedback och förbättra sin gemensamma förståelse för de organisatoriska målen. Vi har ett omfattande utbud av onlineprogram för team, vilket bland annat inkluderar utveckling av flexibla och digitala mindset, ledarskap på distans, innovation och samskapande i virtuella miljöer.

Ett högkvalitativt program, skräddarsytt för Trelleborgs viktigaste intresseområden. 

 

Programmet hjälpte vårt ledarskapsteam att utforska otaliga nya möjligheter och de effekter de kan ha på vår verksamhet. Det gav oss viktiga insikter och handlingsbara verktyg för att driva innovation vidare i vår organisation!

Patrik_Stellar_Testimonial.png
Patrik Romberg,
Senior Vice President, Communications Director, Trelleborg AB
Developing a custom program

Processen för skräddarsydda program

Vår iterativa process säkerställer ett effektivt och pedagogiskt upplägg som matchar era behov.

Analys och kartläggning av digital kultur och kompetens

Genom den initiala kartläggnings- och intervjuprocessen undersöker vi gemensamt er organisations digitala förutsättningar. Slutsatserna från kartläggningen utgör grunden för utbildningsprogrammet. 

Designprocessen

Med din organisations behov i fokus går vi vidare till designfasen där vi tar fram ett skräddarsytt utbildningsformat samt säkerställer att den utifrån era behov bäst lämpade fakulteten undervisar i programmet. Slutligen presenterar vi ett detaljerat programförslag.

Utbildningsupplevelsen

Stellar Capacity leder ett fullt anpassat program som överensstämmer med era behov. Ni kommer att lära nära era kollegor och med fakultet, där ni får chansen att omsätta insikt till handling direkt efter programmet.

Skrid till handling

Varje programmodul inkluderar diskussioner, utmaningar och rekommenderade aktiviteter för att säkerställa maximal inlärning och möjlighet att dra nytta av den nya kunskapen. Du kommer också att få kompletterande utbildningsmaterial i olika former för att kunna tillämpa kunskapen aktivt.

Effekt och uppföljning

När programmet är avslutat utvärderar vi utfallet och diskuterar nästa steg. Vidare initiativ till lärande tas av er eller i samverkan med oss och vi kan även planera för vidare kunskapsinjektioner och kontinuerligt lärande med Masterclasses tillsammans.

Contact

Kontakta oss

Vill du ta en första dialog om vilket program som passar bäst för din organisations behov? Vi bokar gärna in ett samtal!

Fyll i formuläret nedan så vägleder vi dig genom processen.
Tack för ditt meddelande! 
bottom of page